Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Τρόποι Παρουσίασης

•  Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster)
•  Ελεύθερη Ανακοίνωση

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 23 Φεβρουαρίου 2018

Για να υποβάλετε την εργασία σας στο 2o Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικών Σχολών, πατήστε εδώ.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον τελικό τρόπο παρουσίασης της εργασίας, κατόπιν αξιολόγησης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αποσταλούν εγγράφως στους υπεύθυνους επικοινωνίας στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων.  

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Περιλήψεις που θα αποσταλούν με email ή φαξ, δεν θα γίνονται δεκτές.

Η παραλαβή της περίληψης εργασίας επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη αποστολή στο email σας της «Βεβαίωσης Παραλαβής”.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.

Θεματικές Ενότητες

Γίνονται δεκτές πρωτότυπες εργασίες και κλινικές μελέτες που αναφέρονται σε κάποιο αντικείμενο της Θεματολογίας του 2ου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικών Σχολών.

 

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης τους:

  1. Το κείμενο της περίληψης, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.
  2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
  3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να προηγείται το όνομα και να ακολουθεί το επώνυμο.
  4. O επιστημονικός φορέας των συγγραφέων, καθώς και η πόλη θα πρέπει να αναγράφονται με πεζά γράμματα. Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
  5. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.
  6. Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως:  Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για τη σύνταξη της εργασίας τους:

Αναλυτικές Οδηγίες για τη δημιουργία Ε-Posters